עברית | русский | English | العربية
תקנון

כניסה לחברים

דוא''ל סיסמה שכחת סיסמה?
זכור אותי

תקנון

הגדרות

1.1. "האתר" – אתר האינטרנט  www.panelview.co.il 
1.2. "החברה" – חברת Panel View בע"מ שהקימה ומפעילה את האתר;
1.3. "משתמש" - כל המבקר באתר זה, לרבות חבר רשום, כהגדרת "חבר" להלן;
1.4. "חבר" - משתמש שנרשם לפאנל, מילא את כל ההוראות ועומד בכל התנאים, כמפורט בסעיף 2 להלן;
1.5. "מידע אישי" - מידע ונתונים שונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו וכיו"ב;
1.6. "המאגר" - מאגר של מידע אישי לביצוע מחקרי שווקים וסקרי דעת קהל ולצורך פניה אל משתמש בדרך של דיוור ישיר;

החברות בפאנל
2.1. המשתמש מתחייב לספק פרטים נכונים בלבד בכל מקום שהוא נדרש לכך, לרבות בעת הרשמתו לאתר.  לחברה תינתן הזכות לוודא בכל עת, לרבות בשלב קבלת תגמול או תמורה על פי הסכם זה, את נכונות הפרטים שמסר המשתמש ו/או את נכונות הפרטים של כל משתמש אחר אשר הופנה לאתר על ידי המשתמש, בכל דרך מקובלת, כפי שתיראה החברה לנכון, לרבות בדרך של הצגת תעודות זהות מקוריות. היענותו המלאה של המשתמש לדרישות החברה לעניין וידוא הפרטים כאמור והיות הפרטים נכונים מהווים תנאי לקיום חברותו של המשתמש באתר ו/או לקבלת כל תגמול ו/או תמורה המגיעים לו מהחברה. לעניין סעיף זה, "פרטים" – כל פרט שיידרש על ידי החברה, לרבות פרטי זהות וכתובת.
2.2. כתנאי יסודי לחברותו בפאנל, מתחייב המשתמש לפעול ביושר ובתום לב, ולהשתמש באתר ובשירותים המוצעים בו בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות תקנון זה, לא לפעול כנגד האתר ולא להשמיץ את האתר.
2.3. החברות בפאנל מותנית במילוי כל הפרטים הנדרשים בעת הרישום בצורה נכונה ומדויקת.
2.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את חברותך אם יימצא כי מלאת פרטים הלוקים באמינותם או ברמת דיוקם.  ביטול החברות מסיבה זו יבטל גם את הנקודות ו/או הזכויות שצברת עד לאותו רגע.
2.5. אם יימצא כי עסקת בפעילות של הונאה הקשורה לאתר, לשירות או לחשבונות (כך למשל ע"י אספקת נתונים שקריים או מטעים או עיסוק שלא בתום לב בפעילויות כלשהן הנוגעות לשירותים המקוונים, לבדיקות שוק מקוונות או לתוכנית ההמלצות), או אם הפרת הסכם זה באופן אחר כלשהו, החברה תהיה רשאית להשהות, לסיים או לבטל את חשבונותייך במערכת, וזאת לגרוע מכל זכות העומדת לחברה על פי כל דין.  כמו כן, כל הנקודות שצברת יבוטלו.
2.6. ההצטרפות כחברים בפאנל הינה אישית ופתוחה ליחידים מגיל 10 ומעלה, בעלי אזרחות ישראלית, אשר קראו והסכימו לתקנון זה ומילאו ושלחו טופס פרטיים אישיים אמין, מהימן ומדויק. מובהר בזאת כי חבר אינו יכול להחזיק ביותר מחברות אחת בפאנל.
2.7. ניתן להירשם פעם אחת בלבד לפאנל עם שם, סיסמא וכתובת דוא"ל.
2.8. החברות בפאנל הינה אישית ולא ניתנת להעברה ו/או להמרה בכסף או בשווה כסף.
2.9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלמי מהמשתמשים תהיה טענה או דרישה בקשר לכך, ומבלי שיהא עליה ליתן הסבר כלשהו בעניין, לסרב לקבל חברים חדשים לאתר.

שמירת פרטיות וניהול מאגר המידע
3.1. במסגרת הליך ההרשמה לפאנל אתה עשוי להתבקש למסור, בין היתר, מידע אישי.
3.2. אתה מצהיר בזאת שידוע לך כי לא מוטלת עליך כל חובה חוקית למסור את המידע האישי וכי המידע האישי ניתן מרצונך החופשי ומתוך הכרה והבנה מלאה של משמעות הדבר.
3.3. ככל שהדבר תלוי בחברה, המידע האישי יישמר בידי החברה ונציגיה ושום פרט אישי מזהה לא יועבר לידי צד שלישי כלשהו, אלא אם ניתנה לכך הסכמתך.
3.4. בעל המאגר רשאי על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לעשות שימוש במידע אך ורק למטרה שלשמה הוקם המאגר.
3.5. המאגר יהיה רשום בפנקס מאגרי מידע אשר יהיה פתוח לעיונו של הציבור.
3.6. אתה זכאי לדרוש, בכתב, מבעל מאגר שמידע המתייחס אליך, יימחק מהמאגר וזאת על ידי פניה בכתב לבעל המאגר שכתובתו היא: ת.ד. 3349 רמת גן.
3.7. אתה זכאי לעיין במידע האישי שמסרת, המוחזק במאגר.
3.8. אתה רשאי לפנות לבעל המאגר בבקשה לתקן את מידע שנמצא על ידך לא נכון, לא שלם, לא ברור או לא מעודכן.
3.9. על סירובו של בעל המאגר לאפשר לך עיון במידע, אם הבקשה הוגשה כדין, ועל הודעת סירובו של בעל המאגר למלא בקשת עיון או תיקון המידע, אתה רשאי לערער באופן ובדרך שנקבע בחוק ובתקנות.
3.10. אם החברה תארגן את פעילות הפאנל במסגרת תאגיד אחר ו/או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, שאז החברה תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותייך וכל מידע נוסף שבידיה, ובלבד שהתאגיד אליו יועבר המידע יקבל על עצמו כלפי וכלפי כל החברים הרשומים באתר את הוראות מדיניות פרטיות זו.
3.11. החברה תשתמש במידע האישי שיימסר על ידך אך ורק על מנת לוודא את התאמתו לסקרים השונים.   החברה לא תעשה כל שימוש במידע האישי ללא הרשאתך, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה במידע האישי

תגמולים
4.1. מודל התגמול של האתר מתבסס על משלוח סקרים לחברי הפאנל הרשומים באופן שבו השתתפות בכל סקר מזכה את החבר בנקודות.  צבירת 500 נקודות תקנה לחבר זכות למימוש בקטלוג המוצרים כפי שמוצג באתר החברה.
4.2. ערכו של כל סקר יקבע בדרך של מספר נקודות שיפורסם לפי גודלו של הסקר, חשיבותו ותנאים אחרים אשר ייקבעו ע"י החברה.  צבירת הנקודות מתחילה מהרגע שהחבר ביצע את הסקר הראשון שלו. צבירת הנקודות תעשה באופן אישי לכל חבר בנפרד. לא ניתן להעביר נקודות מחבר לחבר. בכל סקר או מבצע תפרסם החברה את ערך הסקר או את שווי המבצעים מראש. חבר שלא השיב על סקר במלואו ועד סופו לא יהיה זכאי כלל לנקודות המגיעות לו בגין אותו סקר עפ"י ערכו אשר נקבע מראש. חבר אשר לא סיים את הסקר עקב אי התאמתו לסקר בעקבות שאלת סינון יקבל את מספר הנקודות שהוקצבו (אם הוקצבו) למילוי שאלות הסינון.
4.3. לחבר אפשרות לממש את הנקודות שצבר על פי אפשרויות המימוש המפורטות בעת הבקשה למימוש באתר. בחר החבר לממש את הנקודות שצבר, יודיע החבר לחברה באמצעות עמוד מימוש הנקודות על רצונו לפדות את הנקודות.
4.4. התגמול בגין השתתפות בסקר ינתן לחבר מעת לעת לאחר שצבר החבר לזכותו סך מינימום של 500 נקודות על החשבון (להלן: "הסכום המינימאלי"). התגמול ינתן אחת לחודש, במהלך החודש העוקב לחודש בו בוצע המימוש.
4.5. תגמולים של משתמש שנצברו על החשבון ולא הגיעו במועד התשלום לסכום המינימאלי, יצברו עד אשר יגיעו לסכום המינימאלי.
4.6. אם המשתמש יבקש לבטל את חברותו בפאנל בהתאם לאמור בסעיף 9.1 להלן, ובאותה עת סך התגמולים שצבר לא עולה על הסכום המינימאלי, לא יהיה זכאי לקבל את התגמולים אשר צבר, ויראו בו כמי שוויתר על קבלתם.
4.7. החבר ישלח צילום של תעודת הזהות לאימות פרטים בדוא"ל או בפקס. החברה תהיה רשאית לתחקר את החבר, בכל דרך שתמצא לנכון, על מנת לבחון באם  מסר פרטים נכונים לחברה בשלב קבלתו לחברות, בשלב מילוי שאלון "פרופיל פאנליסט", או בסקרים שעליהם השיב.  אי שיתוף פעולה מצד החבר ישלול ממנו הזכות למימוש הנקודות.
4.8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לפדות נקודות שהוענקו לפני יותר משנה מתאריך בקשת הפדיון ולסרב לפדות נקודות בחשבונות שלא הייתה בהם פעילות במשך תקופה של יותר משנה.
4.9. התגמול יישלח לביתו של החבר בהתאם לכתובת שצוינה על ידיו בטופס ההצטרפות והמאומתת בתעודת הזהות שלו.
4.10. קבלת כל תגמול על ידי חבר בפאנל, אשר טרם מלאו לו 18 שנים (להלן: "קטין"), מחייבת אישור אפוטרופסו של הקטין. אם החבר הינו קטין, ישלח צילום תעודת הזהות של אחד מהאפוטרופוסים שלו בהם הוא מופיע.
4.11. חלוקת השירותים ו/או המוצרים הינה עד גמר המלאי שהוקצה לכל שירות ו/או מוצר כאמור,  ולפיכך החברה אינה מתחייבת כי ניתן יהיה לממש את הנקודות דווקא לשירות או מוצר ספציפיים.
4.12. ככל שיחול מע"מ, הוא יהא כלול בתעריפי התגמולים

 זימון לסקרים
5.1. למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח הודעות ועדכונים לכתובת הדואר האלקטרוני אותה תספק בעת ההרשמה כחבר בפאנל.
5.2. האתר אינו מתחייב לספק לחברים כל כמות מינימאלית של סקרים.
5.3. הזימונים לסקרים הם לרוב על בסיס "כל הקודם זוכה", ועל כן הזימון אליהם מוגבל בזמן.
5.4. מפעילי האתר רשאים להפסיק את השתתפותך בסקר/ים בכל עת שהיא לפי שיקול דעתם המלא והבלעדי מבלי שתחול עליהם החובה לנמק את פעולתם

 חבר-מביא-חבר
6.1. ידוע למשתמש שמודל התגמול מבוסס על שיטת הצרכנות הרשתית, אשר פועלת לפי שיטת "חבר-מביא-חבר" לצורך הגדלת כמות החברים בפאנל, באופן שיזכה משתמש אשר צירף משתמש נוסף כחבר בקבלת גמול בגין כל השתתפות בסקרים של החבר החדש. מובהר כי הקביעה שחבר חדש צורף לאתר בשיטת "חבר-מביא-חבר", לרבות הקביעה בדבר זהות החבר אשר צירף את החבר החדש, תהיה במסגרת זכותו ושיקול הדעת הבלעדיים של האתר.
6.2. אתה מתחייב שלא לשדל צדדים שלישיים להצטרף לאתר כחברים תוך שימוש במצג כוזב או בהטעיה.  ידוע לך שהצגת האתר תוך הטעייה או שימוש במצג כוזב מטילים עלי אחריות נזיקית להפסדים שיסבלו האתר וצדדים שלישיים כאמור, עקב הצטרפותם לאתר בשל הטעייה או מצג שווא כאמור.
6.3. בכל הקשור למאמצים לצרף צדדים שלישיים כחברים, אתה מתחייב לפעול בהוגנות, זהירות וגילוי לב ולהציג נאמנה את מהות האתר ואופן פעולתו. כמו כן, אתה מתחייב לתת לחבר/ה המיועד/ת להצטרף, הסבר ברור כי צירופו/ה לאתר והשתתפותו/ה בכל סקר יהוו מקור הכנת רווח עבורך.
6.4. אתה מתחייב להפנות את תשומת לבו של כל צד שלישי או חבר פוטנציאלי לקריאת תקנון זה טרם הצטרפותו, על מנת שיעמוד על כל פרטי ההתקשרות ומשמעותם.
6.5. אתה מתחייב לנהוג בכל הקשור לחברות בפאנל, צירוף חברים וקבלת התמורה מהאתר אך ורק בתום לב ובהתאם להוראות החוק  6.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות "חבר-מביא-חבר" בכל עת, הודעה על הפסקת הפעילות תופיע בעמוד "חבר מביא חבר" בחשבון המשתמש באתר.

 מיסים
7.1. האחריות לדווח על הכנסותיך מהאתר ולשלם מס בגינן מוטלת עליך לבדך. האתר אינו אחראי לתת כל דיווח לרשויות המס בגין התגמולים שהוא מעביר לאחרים. עם זאת, האתר ינהג על פי חוק ובאם יידרש לנכות מס במקור או ליתן דיווח על תגמולים לרשויות המס ינהג כן, ואתה מוותר על כל טענה ו/או תביעה בגין ניכוי במקור או דיווח כאמור.
7.2. כל מס שיוטל עלי בגין מימוש הנקודות יחול עליך בלבד. החובה לברר אם מימוש הנקודות מחייב תשלום מס, כמו גם התשלום של המס (אם חל), מוטלת עליך בלבד. מימוש הנקודות הינה התמורה היחידה לה תהיה זכאי מהחברה.  החברה לא תשלם לך כל תשלום נוסף בגין הנקודות שמימשת.
7.3. מימוש נקודות על ידי קטין מחייב אישור של האפוטרופוסים של הקטין

תנאי ביטול ושלילת חברות
8.1. חבר אשר נרשם מספר פעמים לפאנל בעצמו או באמצעות אחרים תישלל חברותו וכל הנקודות שצבר יבוטלו.
8.2. לחברה הזכות המלאה לבטל/למחוק חבר, בכל עת שהיא, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל הודעה מוקדמת וללא צורך במתן נימוק ו/או הסבר לחבר.


הפסקת החברות בפאנל
9.1. חבר אשר יבקש להפסיק את חברותו בפאנל ישלח הודעת ביטול בהתאם להוראות המצויות באתר. חברותו של חבר אשר שלח הודעת ביטול כאמור תבוטל בתוך כ-5 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה במערכת.
9.2. החברה רשאית לבטל את חברותו של חבר מיוזמתה בכל עת שהיא ומכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שיהא עליה לנמק את החלטה בעניין זה

הפסקת פעילות
החברה רשאית בכל עת להפסיק ו/או לשנות את מתן שירותי האתר על פי שיקול דעת הבלעדי מבלי שלמי המשתמשים תהיה כל טענה או דרישה בקשר לכך ובלא שתהיה להם חבות כלשהיא כלפי המשתמשים או מהם או צד ג' כלשהוא

אחריות
11.1. האתר מוצע ומוצג בתום לב, כפי שהוא  "AS IS", בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצידה של החברה. מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות להתאמתו לצרכי המשתמש או למטרותיו. המשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין איכות השימוש באתר, ו/או בגין קלקולים ו/או תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים, בשרתים ובמערכות התקשורת של החברה אשר נגרמו בקשר עם שימוש באתר.
11.2. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע האישי שנמסר על ידך, ואולם, אין ביכולתה של החברה להבטיח לחלוטין כי מחשביה הינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית ו/או פריצה של גורמים עוינים ו/או מפני וירוסים או מזיקים אחרים ו/או כל מעשה או אירוע אחר שאינו בשליטת החברה, ולפיכך בקרות מקרים כאמור  ו/או מקרים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
11.3. החברה תעשה כל מאמץ סביר כדי להגן על פרטי המשתמשים ופרטיותם. יחד עם זאת, אם לא תהא אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו, אתה פוטר את האתר ואת החברה מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם (אם יגרם) לך ו/או לצד ג' כתוצאה מדליפת פרטים אלה.
11.4. אם המידע האישי שתמסור יהיה שגוי, האתר ו/או החברה לא יהיו אחראים בגינו, וכל נזק שיגרם לאתר ו/או לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו בגין המידע האישי השגוי שנמסר יהיה באחריותך המלאה.
11.5. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף כתוצאה מבעיית תקשורת, עומס בעיית קליטה, ו/או בעיה טכנית ו/או אחרת של ספקי אינטרנט.
11.6. החברה אינה ולא תהיה אחראית כלפיך ו/או כלפי מי מטעמך לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כלשהי בשימוש, עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.
11.7. החברה לא תישא באחריות כלשהי בכל הקשור לסקרים והתכנים המופיעים בהם בקשר עם תוכנם, מהימנותם, דיוקם, או אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו למשתמש בשל שימוש בתכנים אלו.
11.8. כל שימוש שנעשה באתר על ידיך או על ידי כל אדם אחר המשתמש בסיסמתך ו/או בקוד גישתך, הינו באחריותך בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להגביל את גישתך לאתר או לכל חלק ממנו בכל זמן, ללא התרעה מראש וללא נטילת אחריות. כל מידע שישלח על ידיך לאתר הינו באחריותך הבלעדית, והסיכון עליך.
11.9. אינך רשאי להשתמש באתר לכל מטרה שאינה חוקית.  בשום מקרה לא יישא האתר ו/או בעליו באחריות כלשהי למעשה או מחדל לא חוקיים שיבוצעו על ידך ו/או על ידי מישהו מטעמך.
11.10. המשתמש מתחייב לפצות את האתר ואת בעליו בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן על ידי.
11.11. המשתמש יהיה אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי על כל פעולה שתבוצע בחשבונו, בין אם נעשתה בסמכות וברשות ובין אם לאו. המשתמש מתחייב לדווח לאתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, על מנת שהאתר יוכל לנקוט בצעדים הנדרשים על מנת להפסיק שימוש בלתי מורשה כאמור.
11.12. המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח הודעות ועדכונים לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק בעת ההרשמה כחבר בפאנל.
11.13. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת, כי בכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר יגרמו לחבר ו/או לצד ג' כלשהוא בכל הקשור לשירותים ו/או המוצרים לרבות ומבלי לגרוע אי תאימות ו/או איכות, שימוש בלתי נאות ו/או בלתי סביר, אובדן וכיו"ב.
11.14. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המשתמשים.
11.15. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד

העדר יחסי עובד-מעביד
12.1. המשתמש מאשר ומצהיר כי הוא מצטרף לאתר כחבר בלבד, וכי אין ולא יהיו בינו ובין החברה ו/או למי מטעמה יחסי עובד-מעביד מכל סוג שהוא לכל דבר ועניין.
12.2. כמו כן, מתחייב המשתמש להימנע מלהציג עצמו כעובד או כנציג האתר ו/או כמי שהוסמך לחייב אותו בכל דבר ועניין.
12.3. המשתמש מצהיר ומתחייב כי יישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו עליו בגין התגמול שיקבל על פי תקנון זה.
12.4. מוסכם בזה כי למשתמש אין ולא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה שעילתן ביחסי עובד-מעביד, כביכול, ו/או בסיומם, והוא יהיה מנוע מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד החברה.
12.5. מוסכם בזה בין הצדדים כי בחישוב התגמול למשתמש הובאה בחשבון העובדה כי הוא איננו עובד החברה, ולא קיימים בינו לבין החברה יחסי עובד-מעביד, היות ואין בינו לבין החברה יחסי עובד-מעביד.


 זכויות יוצרים וסודיות
13.1. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שכל הזכויות כולל זכויות קנין רוחני ולרבות זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסימנים המסחריים, הסודות  המסחריים, הבעלות במידע לרבות ההפצה, בתוכנות, ביישומים, בקבצים , גראפיים ואחרים, בקודי מחשב, בטקסטים, זכויות במסמכי השאלונים למיניהם וכן כל קניין רוחני אחר, הינם בבעלותה הבלעדי של החברה.  המשתמש אינו רשאי לעשות במפורט לעיל כל שימוש מלבד לביצוע משימות באתר.
13.2. המשתמש נדרש לשמור את המידע המסחרי אליו הוא נחשף באתר בסודיות ולא לעשות כל שימוש בכל  מידע אשר יגיע אליו לגבי החברה, עסקיה, פעילותה ולקוחותיה. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. כמו כן, אין לשנות, לפרסם,לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מהחברה.


 מולטימדיה
ידוע לך, כי לשם צפייה בקטע/י וידיאו ו/או סרטונים ו/או צפיה במולטימדיה ייתכן כי יידרשו  עדכון, הורדה של קבצים, תכונות או מאפיינים, להפעלת הנגן המותקן במחשבי והמשמש לצפייה בקטעים מסוג זה. כמו כן, ידוע לך כי תכונות, מאפיינים וקצבים כנ"ל הינם באחריות ספק התוכנה הרלבנטית וכי החברה לא תהיה אחראית לכל תקלה, פגם או נזק, שייגרמו למחשב, לקבצים ולתכנות המותקנות בו (ולנזקים עקיפים שינבעו מכך) עקב הורדת קבצים, תכונות או מאפיינים כנ"ל.


COOKIES
האתר  משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר , מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר  המחייבים רישום.  אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי  אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר  במקום בטוח.


שירות הלקוחות
ניתן לפנות אלינו בכל שאלה, בקשה, בעיה, הודעה וכל עניין אחר באמצעות כתובת הדוא"ל support@panelview.co.il.

הדין החל וסמכות שיפוט
על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשור לתקנון ופרשנותו מסורה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

כללי
18.1. כניסתך לאתר, הגלישה בו ו/או הרשמתך ו/או מסירת מידע אישי מהווים אישור לכך כי קראת את האמור בתקנון זה בעיון ובקפידה, כי הבנת את כל האמור בתקנון זה באופן מלא וכי אתה מסכים לתנאים, להוראות, לסייגים שבתקנון זה באופן מלא ומוחלט, כי לא מוטלת עליך כל חובה לעשות כן וכי אתה עושה כן מרצונך החופשי.
18.2. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
18.3. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גלישת המשתמש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
18.4. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. תוקפו של שינוי או עדכון יחול מרגע פרסומו באתר. המשתמש יהיה אחראי להכרת הוראות תקנון זה כפי שיהיו מעת לעת. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמחובתו לבדוק מעת לעת, אף לאחר הירשמו כחבר בפאנל, את תקנון האתר, ובאם בוצעו שינויים כלשהם בתוכנו. המשך השתתפות המשתמש בסקרים תתפרש כהסכמתו לכל הוראות התקנון כפי שיהיו במועד השימוש.
18.5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
18.6. ההרשמה כחבר מיועדת ומותרת לגילאי 10 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 10 שנה.
18.7. הרישום לפאנל הוא לשימוש האישי והבלעדי של המשתמש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו.
18.8. יש לדייק בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם החבר.
18.9. הנך מצהיר כי ידוע לך כי אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה של האתר ללא תקלות וללא "נפילות" וכי הנהלת האתר רשאית להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
18.10. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
18.11. השירותים והמוצרים המוצעים לחברים יסופקו לחברים כמות שהם. לחברים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חבריה ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עמה פעולה בקשר לשירותים, למוצרים, להוראותיהם, לתנאיהם, לניהולם ו/או לבחירת הזוכים בהם.
18.12. הפניה בתקנון זה הינה בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לנשים ולגברים כאחד.
18.13. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך אחר, תגברנה הוראות תקנון זה. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה ע"פ תקנון זה.